سحابی ستاره آتشین

سحابی ستاره آتشین (IC405) با وسعت نیم درجه در صورت فلکی ارابه ران قرار دارد. اکثر سحابی‌ها به دلیل ستاره درخشان یا خوشه ستاره‌ای که در وسط آن‌ها شکل گرفته، می‌درخشند. تابش فرابنفش از ستاره‌ها اتم های هیدروژن را برانگیخته کرده و موجب می‌شود تا آنها بدرخشند.

 

 

 

در سحابی ستاره آتشین، ستاره AE ارابه ران منبع انرژی است. ولی AE در آنجا شکل نگرفته است. بیشتر از دو میلیون سال پیش، ستاره AE ستاره داغ و جوانی در سحابی جبار (M42) بود. فعل و انفعالات گرانشی توسط ستاره های نزدیک، ستاره AE را در فضا به حرکت در آورده است. به طور شانسی، در حال حاضر این ستاره در نزدیکی IC405 قرار دارد. همانطور که این ستاره نزدیک IC405 می‌شود، قسمتی از سحابی را روشن می‌کند.

ستاره درخشان در این عکس ستاره AE است. این ستاره واقعا روی آتش نیست، اماحالت‌های موجی گاز و غبار که آن را احاطه کرده‌اند، آن را به این شکل در آورد‌ه اند.

سحابی عمدتا از هیدروژن ساخته شده است ولی دانه‌های غباری کربن هم دیده می‌شود که تا حدودی شبیه ذرات دود است. هیدروژن طی یک فرایند گسیلی به رنگ قرمز می‌درخشد که نسبتا شبیه به حالتی است که لامپ با نور فلوئورسنت می‌درخشد. دانه‌های غبار نواحی مایل به آبی سحابی را شامل می‌شوند و توسط نور ستاره AE ارابه ران دیده می‌شوند که آنها بازتاب می‌کنند.

منابع:

Astronomy Magazine

R.C. Astrophotography

نویسنده: هانیه امیری

Share