سحابی هلیکس در رنگ‌ جدید

سحابی هلیکس در رنگ جدید

تلسکوپ ESO در رصدخانه پارانال شیلی، تصویر جدیدی از سحابی هلیکس را گرفته‌است. تصویر گرفته شده در نور فروسرخ، لایه‌ای از گازهای سحابی سرد را نشان می‌دهد که در نور مرئی قابل مشاهده نیستند. تصویر گرفته شده در نور مادون قرمز در مقایسه با تصویر گرفته شده در نور مرئی نشان می‌دهد که “چشم” مثل لنز رنگی است که رنگ آن از آبی به قهوه‌ای تغییر یافته است.

.

سحابی هلیکس

سحابی هلیکس که به شکل یک چشم است، یکی ازنزدیک‌ترین و قابل توجه‌ترین نمونه‌هایی از سحابی‌ سیاره‌نما است که در صورت‌فلکی دلو در فاصله 700 سال نوری از ما قرار دارد. این جرم عجیب موقعی شکل گرفته است که ستاره در مراحل آخر عمر خود بوده و قادر به نگه داشتن لایه‌های بیرونی خود نبوده است. ستاره داغ مرکزی به آرامی پوسته خود را به بیرون پرتاب می‌کند که سحابی شکل می‌گیرد و ستاره به عنوان کوتوله سفید باقی می‌ماند که در وسط تصویر به صورت نقطه کوچک آبی رنگ دیده می‌شود. در حقیقت ممکن است چند میلیارد سال بعد خورشید ما هم به این شکل در آید.

سحابی هلیکس

حلقه اصلی سحابی هلیکس حدودا 2 سال نوری وسعت دارد، تقریبا نصف فاصله خورشید و نزدیک‌ترین ستاره است. هرچند ماده‌‌ی پخش شده از ستاره حداقل تا 4 سال نوری امتداد دارد که این به طور آشکار در تصویر مادون قرمز واضح است که گازهای مولکولی قرمز در سرتاسر تصویر قابل مشاهده هستند.

سحابی‌های سیاره‌نما هیچ ربطی به سیاره‌ها ندارند. دلیل نامگذاری این سحابی‌ها به این دلیل است که بیشتر آنها هنگام رصد، قرصی درخشان را در خود نشان می‌دهند که شبیه سیاره‌های بیرونی منظومه‌شمسی است مثل اورانوس و نپتون. سحابی هلیکس همچنین به عنوان NGC7293 نیز طبقه‌بندی میشود.

منبع

Science Daily

نویسنده: هانیه امیری

AyazAstro.com

Share