آسمان این هفته ( ۳ تا ۹ بهمن)

آسمان این هفته

این هفته سیارات هرکدام  در گوشه‌ای از آسمان بی‌کران قرار دارند. سیارک اروس نزدیک زمین خواهد آمد. صورت‌فلکی جبار همراه پرنورترین ستاره آسمان حرکت خواهد کرد. خوشه پروین و خوشه قلائص در کنار هم با چشم غیر مسلح نیز دیده می‌شوند. هر کدام به تفصیل در ادامه توضیح داده شده‌اند.

دوشنبه 3 بهمن

  • خوشه زیبای پروین و خوشه قلائص هردو در کنارهم دیده می‌شوند.مشتری نیز در سمت راست خوشه پروین نمایان است.

خوشه پروین و خوشه قلائص

سه‌شنبه 4 بهمن

  • کمی بعد از ساعت 9p.m در شرق آسمان می‌توانید مریخ را بیابید که با قدر 0/4- در ارتفاع کمی قرار دارد و رقته رفته ارتفاع خود را بیشتر کرده و در ساعت 4a.m. در بیشترین ارتفاع خود در جنوب آسمان دیده می‌شود. این سیاره سرخ رنگ در صورت‌فلکی سنبله قرار دارد.

مریخ

چهارشنبه 5 بهمن

  • زحل کمی بعد از نیمه شب طلوع کرده و قبل از روشن شدن آسمان در بیشترین ارتفاع خود قرار دارد. سیاره حلقه‌دار با قدر 0/6 در پس‌زمینه ستاره‌های صورت‌فلکی سنبله در کنار همراهش سماک‌اعزل ( آلفای صورت‌فلکی سنبله) می‌درخشد. سماک‌اعزل با قدر 1 در سمت راست زحل و بالاتر از آن قرار دارد.

 زحل

پنج‌شنبه 6 بهمن

  • بعد از تاریک شدن آسمان ماه و زهره دو جرم درخشان آسمان تقریبا تا ساعت 20:30 در کنار هم دیده خواهند شد.

ماه و زهره

جمعه 7 بهمن

  • سیارک جدید نزدیک زمین، 433 اروس بعد از سال 1975 اولین بار است که نزدیک زمین خواهد شد و در فاصله 26/7 میلیون کیلومتری از سیاره ما قرار خواهد گرفت. این سیارک با قدر 8/6 قابل رصد با دوربین دوچشمی و تلسکوپ‌های کوچک است.

مسیر سیارک اروس

شنبه 8 بهمن

  • صورت‌فلکی مشهور آسمان زمستان، جبار بعد از تاریک شدن آسمان، در شرق دیده می‌شود. پرنور ترین ستاره آسمان، شعرای یمانی ( آلفای صورت‌فلکی کلب‌اکبر) نیز به دنبال جبار در حرکت است.

جبار و کلب اکبر

یک‌شنبه 9 بهمن

  • بعد از تاریک شدن آسمان، مشتری تقریبا در دوسوم مسیر از افق جنوب شرقی تا سمت‌الراس قرار دارد و با قدر 2/4- تا نیمه‌شب در آسمان دیده خواهد شد.

نپتون، زهره، اورانوس، ماه و مشتری

موقعیت سیارات

عطارد غیر قابل رویت است.

زهره ( با قدر 4-، در صورت‌فلکی دلو) هر هفته تا آخر زمستان کمی ارتفاع خود را بیشتر خواهد کرد.

مریخ ( با قدر 0/4-، در مرز صورت‌فلکی اسد و سنبله) توضیحات در 4 بهمن

مشتری ( با قدر 2/5-، در مرز صورت‌فلکی حمل و حوت) توضیحات در 9 بهمن

زحل ( با قدر 0/6، در صورت‌فلکی سنبله ) توضیحات در 5 بهمن

اورانوس ( با قدر 5/9، در نزدیکی قسمت دایره‌ای صورت‌فلکی حوت)

نپتون ( با قدر 7/9، در مرز صورت‌فلکی دلو و جدی )

منابع

Astronomy Magazine

Sky & Telescope

نویسنده: هانیه امیری

تنظیم تصاویر: مهدی آجیلی

AyazAstro.com

Share