رویدادهای رصدی مرداد ماه

در دومین فصل تابستان رویدادهای رصدی مرداد را به همراه نقشه مربوطه خواهید خواند. تماشای بارش شهابی برساوشی را نیز فراموش نکنید.

6. مقارنه ماه و دبران 03:24

1

8. اوج بارش شهابی دلتا دلوی جنوبی 00:00

2

11. مشاهده هلال آخر ماه ذی القعده 05:17

3

19. مقارنه ماه و مشتری 01:25

4

19. عطارد در بیشترین کشیدگی غربی 03:28

5

22. اوج بارش شهابی برساووشی 06:30

6

23. زهره در مقارنه خارجی 10:27

7

26. مقارنه عطارد و خوشه باز کندوی عسل 05:17

8

Share