رویدادهای نجومی آذر ماه

در آخرین ماه پاییز، رویدادهای رصدی آذر را خواهید خواند. برخی از این پدیده‌ها با چشم مسلح و برخی با چشم غیر مسلح قابل رویت است.

3. مقارنه ماه و دبران (1.4) درجه  00:17

1

 

3. مقارنه ماه و خوشه باز کندوی عسل (0.8) درجه 23:29

2

 

15. اوج درخشش دنباله دار ویرتانن از قدر 3  01:27

3

 

15. مشاهده هلال آخر ماه ربیع الاول 1440 ه.ق با چشم غیر مسلح و مقارنه ماه و عطارد 06:02

4

 

16. مقارنه زحل و خوشه کرویM22  در ساعت 18:10

5

 

16. مقارنه مریخ و نپتون 18:20

6

 

18. مقارنه ماه و زحل 17:14

7

 

23. بارش شهابی جوزایی به اوج می رسد 16:00

8

 

24. عطارد در بیشترین کشیدگی غربی 15:00

9

 

با آرزوی شب های صاف رصدی و روزهای بارانی و برفی

10

Share