رویدادهای نجومی آبان ماه

در دومین ماه پاییز هزار رنگ به سراغ رویدادهای رصدی آبان می‌رویم. برخی از این پدیده‌ها با چشم غیرمسلح و برخی با ابزارهایی چون دوربین دوچشمی و تلسکوپ قابل رویتند.

2 آبان- اورانوس در مقابله 06:40

 

Picture1

4 آبان- زهره در مقارنه داخلی (سفلی) 17:46

Picture2

7 آبان- مقارنه عطارد و مشتری 3/2 درجه  17:34

Picture3

15 آبان – عطارد در بیشترین کشیدگی شرقی 23/3 در آسمان شامگاه  17:00

Picture4

16 آبان – مشاهده هلال آخر ماه صفر 1440 ه.ق با چشم مسلح 06:10

Picture5

18 آبان – اجتماع ماه، عطارد و قلب العقرب و مشتری 17:43

Picture6

20 آبان – مقارنه ماه و زحل 0/9 درجه 19:45

Picture7

24 آبان – مقارنه زهره و سماک اغزل 1/3 درجه  04:43

Picture8

با آرزوی شب های صاف رصدی و روزهای بارانی 

Picture9

Share