سیارک ها،اجرامی مرموز در دوردست

سیارک ها اجسام کوچکی که از سنگ، فلز یا ترکیبی از سنگ و فلز ساخته شده اند و اغلب دارای شکل های نامظمی بوده و به دور خورشید در حال گردش هستند. در منظومه شمسی میلیون ها سیارک در اندازه های مختلف وجود دارند.

سیارک ها اجسامی به شکل تقریبا کروی بوده و در اندازه کوچکتر از سیاره و فاقد جو که اغلب در مدارهای بیضوی بین مریخ و مشتری به دور خورشید می گردند و سیارک هایی که به خورشید نزدیکتر هستند عموما از جنس صخره و سنگ بوده و سیارک های دورتر از ترکیبات کربنی هستند. مجموع جرم تمام سیارک ها در حدود 5% جرم ماه می باشد و تراکم سیارک ها بر دو اساس تعیین می شود؛

دوره تناوب:با توجه به دوره چرخش سیارک ها دور خورشید تراکم سیارک ها در بعضی نقاط زیاد و در بعضی نقاط کم می شود.

نقاط لاگرانژی: دومین عامل تراکم سیارک ها به نام کاشفش، جوزف لوویس لاگرانژ شناخته می شود. نقاط لاگرانژی نقاط با مدارهای پایداری هستند که تحت تاثیر اثرات گرانشی دو جسم بزرگ منظومه یعنی خورشید و مشتری دارای تراکم بیشتر سیارکی هستند. نزدیکترین سیارک به زمین توتاتیس نام دارد و کمربند سیارکی ناحیه ای بین مریخ و مشتری بوده که سیارک ها در آن ناحیه قرار دارند.

sayarak

نویسنده: حبیبه شیخ پور

Share