آسمان این هفته ( ۱۹ تا ۲۵ دی)

از رویدادهای مهم این هفته می‌توان دنباله‌دار لوی را نام برد که در آسمان قابل رصد است. سیارات هر کدام به نحوی زیبایی خاصی را به آسمان بخشیده‌اند و چند ساعتی را مهمان آسمان شب ما خواهند ماند.

دوشنبه 19 دی

  • زحل کم‌کم ارتفاع خود را از افق شرقی بیشتر می‌کند و با قدر 0/7 در کنار همراهش سماک‌اعزل در صورت‌فلکی سنبله می‌درخشند. تقریبا 1 بامداد طلوع می‌کند و با سماک‌اعزل 7 درجه فاصله دارد.

زحل در آسمان

سه‌شنبه 20 دی

  • درخشان‌ترین ستاره درخشان آسمان شب، شعرای یمانی ( آلفای صورت‌فلکی کلب‌اکبر) با قدر 1/5- تقریبا ساعت 7p.m طلوع می‌کند. این ستاره 4برابر درخشان‌تر از دومین ستاره درخشان آسمان، سماک‌رامح (آلفای صورت‌فلکی عوا ) است.

شعرای یمانی در کلب اکبر

چهارشنبه 21 دی

  • بعد از تاریک شدن آسمان،مشتری در دو سوم مسیر خود از افق تا سمت‌الراس قرار دارد. سیاره غول‌پیکر، با قدر 2/5- بعد از نیمه‌شب غروب خواهد کرد. با رصد این سیاره می‌توانید تغییر مکان 4 قمر گالیله، کالیستو، اروپا و یو را که در کنار مشتری دیده می‌شوند، مشاهده کنید.

مشتری

پنج‌شنبه 22 دی

  • رصد دنباله‌دار لوی را از دست ندهید. این دنباله‌دار با قدر 7/15 در صورت‌فلکی حوت و در نزدیکی مشتری قرار دارد. برای رصد آن نیاز به ابزار رصدی دارید.

دنباله دار لوی

جمعه 23 دی

  • زهره در نزدیکی نپتون قرار دارد و راهنمای خوبی برای یافتن دورترین سیاره، نپتون است. برای رصد نپتون با قدر 8 نیاز به ابزار رصدی دارید.

زهره و نپتون

شنبه 24 دی

  • مریخ، صورت‌فلکی اسد را ترک کرده و وارد صورت‌فلکی سنبله می‌شود و چند هفته در این صورت‌فلکی مهمان خواهد بود. مریخ با قدر 0/1- و رنگ سرخش به راحتی در آسمان قابل تشخیص است و در تقریبا در ساعت  10p.m طلوع کرده و در  4a.m در جنوب آسمان در ارتفاع بالایی قرار خواهد گرفت.

مریخ

یک‌شنبه 25 دی

  • صورت‌فلکی مشهور زمستان، صورت‌فلکی جبار بعد از تاریک شدن آسمان، قابل مشاهده است. خوشه زیبای پروین با نمای زیبایش، همراه با صورت‌فلکی جبار زیبایی خاصی را به آسمان می‌بخشند.

صورت فلکی جبار

موقعیت سیارات

عطارد ( با قدر 0/4-) هر روز ارتقاع خود را از افق شرقی کمتر می‌کند.

زهره ( با قدر 4-، در صورت‌فلکی دلو) درخشان‌ترین جرم آسمان بعد از تاریک شدن آسمان است که در افق جنوب‌غربی نمایان است و هر هفته ارتفاع خود را تا آخر زمستان بیشتر خواهد کرد.

مریخ ( با قدر 0/1، در مرز اسد و سنبله) توضیحات در 24 دی

مشتری ( با قدر 2/5-، در مرز صورت‌های فلکی حوت و حمل) توضیحات در 21 دی

زحل ( با قدر 0/7، در صورت‌فلکی سنبله) توضیحات در 19 دی

اورانوس ( با قدر 5/9، در نزدیک قسمت دایره‌ای صورت‌فلکی حوت)

نپتون (با قدر 7/9)

منابع

Astronomy Magazine

Sky & Telescope

نویسنده: هانیه امیری

تهیه و تنظیم تصاویر: مهدی آجیلی

AyazAstro.com

Share