آسمان این هفته ( ۸ تا ۱۴ اسفند)

آسمان این هفته

این هفته نیز سیارات هرکدام در گوشه ای از آسمان نمایان هستند. زهره و مشتری قسمت غربی آسمان را با درخشش خود زیبا ساخته اند. ماه به اوج مداری خود و عطارد به حضیض مداری خود خواهد رسید. مریخ نیز به حالت مقابله می‌رسد و در کل شب نمایان است.

دوشنبه 8 اسفند

امروز ماه در اوج مداری خود ( دورترین نقطه از مدارش به دور زمین)در فاصله 404,862 کیلومتری از ما قرار دارد. چون مدار ماه بیضوی است فاصله آن با ما تفاوت می کند. این تفاوت فاصله 13 درصد است.

سه‌شنبه 9 اسفند

امشب این صحنه زیبا را ازدست ندهید. از افق غربی می توانید به ترتیب زهره، مشتری، ماه و خوشه پروین را بیابید.

زهره و ماه و مشتری و خوشه پروین

چهارشنبه 10 اسفند

امشب ماه تقریبا در بین خوشه پروین و ستاره آلفا ثور قرار دارد.

ماه و پروین

جمعه 12 اسفند

عطارد امروز به حضیض مداری خود ( نزدیکترین نقطه از مدارش به دور خورشید) می‌رسد. عطارد در ارتفاع کمی در افق قابل رصد است و 17 درجه با خورشید فاصله دارد پس می‌توانید نیم ساعت بعد از غروب خورشید عطارد با قدر 0/9- را با ابزار رصدی خود بیابید.

عطارد و زهره

شنبه 13 اسفند

مریخ به حالت مقابله می‌رسد و در سمت مخالف خورشید قرار خواهد گرفت. در این حالت که هر 2/14 سال یکبار رخ می‌دهد، مریخ به بیشترین درخشندگی خود می‌رسد و در طول شب در صورت‌فلکی اسد قابل رصد است.

مقابله

یک‌شنبه 14 اسفند

یکی از هدف تمام تلسکوپ‌ها، سیاره زحل است که امشب حدودا ساعت 10 شب  در صورت‌فلکی سنبله طلوع می‌کند. زحل با قدر 0/4، 74 درصد درخشان‌تر از همراهش سماک‌اعزل، با قدر 1 است. این دو 7 درجه با هم فاصله دارند و سماک‌اعزل بالاتر از زحل و در سمت راست آن قرار دارد.

زحل

موقعیت سیارات

عطارد ( تقریبا با قدر 1-) توضیحات در 12 اسفند

زهره و مشتری ( زهره با قدر 4/2- و مشتری با قدر 2/2- ) این دو در غرب آسمان قابل رصد هستند و هر روز مشتری 1 درجه به زهره نزدیک می شود زهره پایین تر از مشتری و درخشان‌تر از آن است. عکس در 9 اسفند

مریخ ( با قدر 1/2-، در صورت‌فلکی اسد) توضیحات در 13 اسفند

زحل ( با قدر 0/5، در صورت‌فلکی سنبله) توضیحات در 14 اسفند

اورانوس و نپتون غیر قابل رصد هستند.

منابع

Astronomy Magazine

Sky & Telescope

نویسنده: هانیه امیری

AyazAstro.com

Share