آسمان این هفته ( ۱ تا ۷ اسفند)

این هفته می‌توانید مثلث زمستانی را در آسمان بیابید. ماه به حالت نو می‌رسد، خوشه پروین درنزدیکی ثور و صورت فلکی مشهور جبار نمایان است، ماه و زهره در حالت مقارنه هستند و سیارات هرکدام در قسمتی از آسمان خودنمایی می‌کنند. در ادامه هرکدام توضیح داده شده‌اند.

دوشنبه 1 اسفند

  • امشب با دوربین دوچشمی خود به رصد خوشه پروین بپردازید. این خوشه زیبا، با چشم غیر مسلح نیز قابل رصد است و نزدیک‌ترین خوشه به ما است. درسمت چپ خوشه پروین، صورت‌فلکی مشهور زمستان، صورت‌فلکی جبار نیز دیده می‌شود. در سمت چپ آنها، پرنورترین ستاره آسمان، شعرای یمانی نیز قابل مشاهده است.

پروین و جبار و شعرای یمانی

سه‌شنبه 2 اسفند

  • امشب به بالای سرتان( سمت‌الراس) نگاه کنید. در نزدیکی سمت‌الراس خود می‌توانید ستاره عیوق را بیابید.

ستاره عیوق

  • امشب ماه به حالت نو می‌رسد و غیر قابل رویت است.

چهارشنبه 3 اسفند

  • بعد از تاریک شدن آسمان می‌توانید مثلث زمستانی را بیابید. این مثلث شامل شعرای یمانی ( آلفای صورت‌فلکی کلب‌اکبر) که پرنورترین ستاره آسمان است و در راس این مثلث پایین‌تر از دو ستاره بعدی  قرار دارد. ستاره دوم این مثلث بالاتر از شعرای یمانی و در سمت چپ آن قرار دارد که شعرای شامی (آلفای صورت‌فلکی کلب‌اصغر) نام دارد که هشتمین ستاره پرنور آسمان است. ستاره سوم ابط‌الجوزا ( آلفای صورت‌فلکی جبار) نام دارد که دهمین ستاره پرنور آسمان است.

مثلث زمستانی

پنج‌شنبه 4 اسفند

  • مریخ ساعاتی بعد از غروب خورشید از شرق طلوع می‌کند. این سیاره سرخ رنگ با قدر 1/1- در قسمت جنوبی صورت‌فلکی اسد قرار دارد. مریخ حدودا ساعت 7 p.m. طلوع کرده و در ساعت 1:30 a.m. در بیشترین ارتفاع خود قرار دارد.

مریخ

جمعه 5 اسفند

  • امشب مشتری و زهره و ماه تقریبا در امتداد یک خط هستند و زیبایی خاصی را به افق غربی بخشیده‌اند.

مشتری و زهره و ماه

شنبه 6 اسفند

  • امشب اجرام پرنور آسمان از جمله ماه و زهره در حالت مقارنه هستند بالاتر از آن‌ها مشتری و پایین‌تر از آنها عطارد نمایان است.

مقارنه ماه و زهره

یک‌شنبه 7 اسفند

  • امشب ستاره متغیر الغول به کمترین درخشندگی خود می‌رسد و با قدر 3/4 خواهد درخشید. البه بعد از تاریک شدن آسمان با بیشترین درخشندگی خود  (با قدر 2/1) می درخشد.

ستاره الغول

موقعیت سیارات

عطارد ( با قدر 1/2-) در افق غربی ظاهر شده است و هفته بعد در بهترین وضعیت خود خواهد بود.

زهره ( با قدر 4/2-، در صورت‌فلکی حوت) هر هفته ارتفاع خود را بیشتر می کند و به مشتری نزدیک‌تر می‌شود.

مریخ ( با قدر 1-، در صورت‌فلکی حوت) توضیحات در 4 اسفند

مشتری ( با قدر 2/2-، در صورت‌فلکی حوت) مشتری و زهره دو سیاره درخشان آسمان در حالت نزدیک شدن به هم هستند تا در 23 اسفند مقارنه زیبایی را خلق کنند.

زحل( با قدر 0/5، در صورت‌فلکی سنبله) حدود 10 یا 11 شب طلوع کرده و در کنار همراهش سماک اعزل می درخشد.

عکس زحل و سماک اعزل با ذکر ساعت و تاریخ

اورانوس ( با قدر 5/9، در صورت‌فلکی حوت) بعد از تاریکی آسمان در ارتفاع کمی در افق غربی قرار دارد.

نپتون غیر قابل رویت است.

منابع

Astronomy Magazine

Sky & Telescope

نویسنده: هانیه امیری

تنظیم تصاویر: مهدی آجیلی

AyazAstro.com

Share