آسمان شب های آبان

بیش از یک ماه از پایان تابستان گرم و آغاز پاییز فصل هزار رنگ می گذرد.صور فلکی تابستانی جای خود را به صور فلکی پاییزی داده اند. مثلث تابستانی با بی رغبتی در حال کوچ از نیمه غربی آسمان است.دب اکبر شناخته شده ترین صورت فلکی آسمان شب در نزدیکی افق شمالی تکیه بر پهنه گنبد نیلگون زده است.صور فلکی ذات الکرسی و برساووش حکمرانان شمال شرق آسمان اند.

اوایل شب به میانه آسمان وبالای سر نگاهی بیاندازید. این منطقه از آسمان تقریبا خالی از ستارگان بارز است و 4 ستاره تقریبا هم نور مربع بزرگ پاییزی را تشکیل می دهند.
این چهارگوش بزرگ متشکل از صور فلکی اسب بالدار و آندرومدا حدود ساعت 8 شب در میانه آسمان وبالای سر به آسانی قابل رویت است. سه ستاره مربع بزرگ به صورت فلکی اسب بزرگ تعلق دارد و یک ستاره از آن به صورت فلکی آندرومدا یا زن در زنجیز متعلق است.

1

اسب بالدار هفتمین صورت فلکی بزرگ آسمان است. به سراغ ستاره های بارز صورت فلکی اسب بزرگ می رویم.

ستاره آلفا اسب بالدار یک ستاره متغییر است که  با قدر* 2.49 درفاصله 140 سال نوری از زمین واقع است.

ستاره بتا یک غول سرخ رنگ پیر است که درخشش آن را 2.44 تخمین زده اند.این ستاره در فاصله 200 سال نوری از زمین قرار دارد.

ستاره گاما با درخشش 2.8 در فاصله 335 سال نوری از زمین واقع است.
اما درخشانترین ستاره اسب بالدار ستاره اپسیلون است که در بینی اسب بالدار قرار دارد.درخشندگی این ستاره را 2.3 تخمین زه اند.این ستاره در فاصله 670 سال نوری از ما واقع است.

*قدر : میزان درخشندگی و نورانیت اجرام آسمانی بر حسب گام‌هایی اندازه‌گیری می‌شود که «قدر» نام دارد. قدر یک ستاره، بصورت یک عدد مثبت، منفی و یا صفر بیان می شود و مقادیر اعشاری را نیز به خود می پذیرد. هر چه عدد معرفی شده بعنوان قدر جرم آسمانی کمتر باشد، آن جرم نورانی تر است و بالعکس هر چه عدد بزرگتر باشد، آن جرم کم نورتر است. برای مثال پرنورترین جرم آسمان خورشید است که قدر آن 27- تعریف می شود.

وضعیت سیارات

سحر خیر باشید تا سیاره درخشان زهره را پیش از طلوع آفتاب در ارتفاع کمی از افق شرق آسمان بیابید.
ارباب حلقه ها سیاره زحل تا حدود ساعت 6 عصر و سیاره سرخ فام مریخ از غروب تا 8 شب در نیمه غربی آسمان قابل رویت هستند.
اما سیاره درخشان و زرد رنگ مشتری از نیمه شب تا قبل از طلوع آفتاب قابل رویت خواهد بود. این سیاره درخشان بعد ازنیمه شب از افق شرق طلوع کرده و به تدریج به بالای سر می رسد.

پدیده های رصدی آبان ماه

14 آبان ماه شهاب باران ثوری رخ خواهد داد.دراین شهاب باران درزیر یک آسمان صاف وتاریک در یک ساعت به طور میانگین میتوان حدود10 شهاب را رویت کرد.
15 آبان ماه حدود ساعت 7 عصر درنیمه غربی آسمان مقارنه سیاره سرخ فام مریخ و خوشه کروی M22 را به کمک دوربین دوچشمی یا تلسکوپ می توانید ببینید.

2
16 آبان ساعت 1:53 بامداد زمانی است که ماه کامل خواهد شد.
17 آبان بعد ازنیمه شب در افق جنوب غربی مقارنه بسیار نزدیک ماه  و ستاره چشم گاو(الدبران) رخ خواهد داد که تمام طول شب می توانید این مقارنه را مشاهده کنید.

3

نیمه شب 23 آبان درافق شرق آسمان، ماه را در نزدیکی سیاره مشتری و ستاره قلب الاسد مشاهده کنید.

4

24 آبان شب هنگام بازهم ماه ، مشتری و ستاره قلب الاسد را درنزدیکی یکدیگر خواهید یافت .این سه جرم درکنار هم مثلثی را درآسمان تشکیل خواهند داد.

5

26 آبان شهاب باران اسدی رخ خواهد داد.دراین بارش در هرساعت می توان 15 شهاب را رویت کرد.

29 آبان ساعت 5 صبح به جنوب غرب آسمان که نگاه کنید ماه را در کنار ستاره سفید رنگ سماک اعزل خواهید یافت.

6

مریم فخیمی

 

Share