برهمکنش کهکشان‌ها

کهکشان ها از بزرگترین اجزای عالم بوده و برهمکنش کهکشانی عبارت است از کهکشان هایی که میدان گرانشی یکی از آن ها، باعث برهم ریختگی در دیگری می شود، برخورد دو کهکشان باعث توسعه کیهان می‌شود.

کهکشان‌ها مجموعه هایی بزرگ با اندازه مرزی مشخص بوده که از ستاره ها، بقایای ستاره ای، گازها و گرد و غبارهای میان ستاره ای و ماده تاریک تشکیل شده و با نیروی گرانشی در یک جا متمرکز شده اند. کهکشان ها در انواع مارپیچی، مارپیچی میله ای، بیضوی، کهکشان فعال و غیر عادی، کهکشان رادیویی، کوازارها و کهکشان های نامنظم دیده می شوند. دو کهکشان که در نزدیکی یکدیگرند در اثر نیروی گرانشی به سمت هم جذب شده و کهکشان بزرگتر، کهکشان کوچکتر را بسوی خود جذب کرده و ماده بین کهکشانی نیز بین آن دو توزیع می شود، به ابن رخداد برهمکنش کهکشانی گویند. ادغام دو کهکشان منجر به تشکیل کهکشانی جدید، با خصوصیات کهکشان بزرگتر می‌شود. کهکشان هایی که از یکدیگر عبور می کنند، برخلاف ادغام ها، مواد و شکل آن ها پس از گذر از یکدیگر عمدتا حفظ می‌شود. تعامل در توسعه کهکشان ها بسیار مهم بوده و باعث گسترش عالم می گردد.

تصویری از ادغام دو کهکشان

440px-Merging_galaxies_in_the_distant_Universe_through_a_gravitational_magnifying_glass

نویسنده: حبیبه شیخ‌پور

Share