گزارشی کوتاه از باشگاه انجمن آیاز به مناسبت ۱۰۰ ساعت نجوم

باشگاه انجمن نجوم آیاز به مناسبت 100 ساعت نجوم

انجمن نجوم آیاز هم در ۱۵ فروردین ۸۸ در یکی از مهم ترین برنامه های بین المللی سال جهانی نجوم یعنی ۱۰۰ ساعت نجوم شرکت کرد و نقشی هر چند کوچک در پیش برد این علم در سال جهانی نجوم داشت.

در این گرد همایی مطالبی در مورد سال جهانی نجوم و معرفی برنامه های این سال گفته شد و در بخش بعدی به معرفی رصد خانه ها و تلسکوپ های غول پیکر جهان پرداخته شد. همچنین در این جمع صمیمی در مورد گرفت ها (خسوف و کسوف) به طور مفصل بحث شد. از مباحث دیگری که مطرح شد می توان به رصد گودال های ماه اشاره کرد.

در پایان به سوالات نجومی شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

باشگاه انجمن آیاز به مناسبت 100 ساعت نجوم
باشگاه انجمن آیاز به مناسبت 100 ساعت نجوم
باشگاه انجمن آیاز به مناسبت 100 ساعت نجوم
باشگاه انجمن آیاز به مناسبت 100 ساعت نجوم