چه چیزی باعث جزر و مد می شود؟

اصطلاح “جزر و مد” به بالا و پایین رفتن سطح آب اقیانوس اطلاق میگردد.
نیروى جاذبه ى ماه، میدان گرانشى خورشید و همچنین نیروى گریز از مرکزِ حاصل از چرخش زمین، از عوامل ایجاد کننده ى این پدیده به شمار مى آیند.
تغییر موقعیت این اجرام آسمانى باعث تغییر ارتفاع سطح آب میشود. براى مثال زمانى که خورشید و ماه با زمین هم راستا هستند، میزان آب در سطح دریاى روبرو شونده با آنها کشیده شده و بالا مى آید.

beach_splash_ioneill
با اینکه ماه از خورشید کوچکتر است ولى به علت نزدیک بودن فاصله آن با زمین، گرانش ماه نسبت به خورشید تاثیر بزرگترى بر روى جزر و مد میگذارد.
البته همه ى جزر و مد ها ناشى از موقعیت اجرام آسمانى نیستند. در واقع قسمت هایى از آب که در مقایسه با بقیه کم عمق تر هستند، تغییر سطح آب را به علت تغییرات فشار اتمسفر تجربه میکنند.

منبع: www.universetoday.com

ترجمه: اولدوز کبود

Share