آسمان این هفته ( ۲۳ تا ۲۹ آبان )

مهمترین رویداد این هفته بارش شهابی اسدی است که در اوج فعالیت خود در هر ساعت 20 تا 30 شهاب را خواهیم دید که در ادامه نیز به آن اشاره می‌کنیم.

دوشنبه 23 آبان

دو نقطه درخشانی که در قسمت شرق آسمان دیده می‌شود، مشتری و عیوق ( آلفای صورت‌فلکی ارابه‌ران) است که مشتری در جنوب‌شرق و عیوق در شمال‌شرق آسمان در ارتفاع بالایی دیده می‌شوند. نقطه میانی بین آن‌ها را بیابید و کمی پایین‌تر از این نقطه خوشه زیبای پروین نمایان است.

 سه‌شنبه 24 آبان

 • همانطور که زحل چند هفته پیش از افق غربی پایین‌تر آمد و در حالت مقارنه با خورشید بود ( غیر قابل رویت)،  در حال حاضر قبل از روشن شدن آسمان در ارتفاع کمی از افق شرقی قابل رویت است. امروز صبح قبل از طلوع خورشید سیاره حلقه‌دار در عرض‌های جغرافیایی میانی 15 درجه با افق شرقی ارتفاع دارد. زحل با قدر 0/8 در کنار همدم خود، سماک‎اعزل ( در فاصله 5 درجه‌ای از هم) می‌درخشد.

 • دو ستاره درخشان آسمان در این شب‌ها نسر واقع ( آلفای صورت‌فلکی شلیاق) در غرب – شمال‌غرب و عیوق ( آلفای صورت‌فلکی ارابه‌ران) در شمال‌شرق هستند. بسته به اینکه در چه منطقه‌ای زندگی می‌کنید، امشب این دو ستاره در ارتفاع یکسانی از افق خواهند بود.

چهارشنبه 25 آبان

 • مشتری درخشان تقریبا در کل شب در آسمان در حال درخشیدن است. بعد از تاریک شدن آسمان مشتری از شرق طلوع کرده و قبل از نیمه شب در ارتفاع بالایی در جنوب آسمان دیده می‌شود. مشتری با قدر 2/9- به جز ماه و زهره درخشان‌ترین جرم آسمانی است. از داخل تلسکوپ مشتری با قطر 49 ثانیه قوسی دیده می‌شود.

پنج‌شنبه 26 آبان

 • بارش شهابی اسدی سالانه در این روزها آسمان را با شهاب‌های درخشان تیرباران می‌کند ولی امشب تا فردا صبح به اوج فعالیت خود خواهد رسید. در آسمان تاریک ممکن است در هر ساعت 20 تا 30 شهاب را مشاهده کنید ولی متاسفانه ماه در تربیع آخر است و ممکن است فقط 10 شهاب در ساعت را بتوانید رصد کنید. برای کاهش نور ماه می‌توانید آن را پشت درخت یا ساختمانی پنهان کنید.

جمعه 27 آبان

 • امشب ماه در تربیع آخر است و امروز صبح و فردا صبح در کنار مریخ و آلفای صورت‌فلکی اسد می‌درخشد.

شنبه 28 آبان

 • در 1 بامداد مریخ در ارتفاع کمی از شرق قرار دارد و کم‌کم در آسمان بالا می‌آید. کمی بالاتر از مریخ و در سمت راست آن ( در فاصله 5 درجه‌ای) آلفای صورت‌فلکی اسد نیز دیده می‌شود. مریخ با قدر 0/9 نیم قدر از آلفای صورت‌فلکی اسد درخشان‌تر است. ( قدر آلفای صورت‌فلکی اسد1/4 است).

یک‌شنبه 29 آبان

 • به سمت جنوب‌شرق آسمان نگاه کنید می‌توانید صورت‌فلکی مشهور زمستان، صورت‌فلکی جبار را مشاهده کنید که حدودا 9 شب در شرق دیده شده و بعد از نیمه شب در ارتفاع بالایی در جنوب آسمان دیده می‌شود.

موقعیت سیارات

 • عطارد ( با قدر 0/3-) و زهره ( با قدر 3/8-)

این دو در فاصله 2 یا 3 درجه‌ای از هم در افق جنوب‌غربی بعد از غروب خورشید دیده می‌شوند. زهره بالاتر از عطارد قرار دارد و پایین‌تر از عطارد قلب‌العقرب ( آلفای صورت‌فلکی عقرب) چشمک‌زن با قدر 1/1 دیده می‌شود. می‌توانید با ابزار رصدی این 3 جرم را به راحتی رصد کنید.

 • مریخ ( با قدر 0/9 در صورت‌فلکی اسد)

توضیحات در 28 آبان

 • مشتری ( با قدر 2/9-، در مرز بین دو صورت‌فلکی حمل و حوت)

توضیحات در 25 آبان

 • زحل ( با قدر 0/8، در صورت‌فلکی سنبله)

توضیحات در 24 آبان

 • اورانوس ( با قدر 5/8، در صورت‌فلکی حوت)
 • نپتون ( با قدر 7/9، در صورت‌فلکی دلو)

منابع

Astronomy Magazine

Sky & Telescope

نویسنده: هانیه امیری

تهیه و تنظیم عکس‌ها: مهدی آجیلی

AyazAstro.com

Share