پدیده های رصدی خرداد ماه

آخرین ماه بهار است.ماهی پر از استرس های رنگارنگ!! امتحانات در پیش است و دانش آموزان و دانشجویان در تکاپو…آسمان اما آرام است وبه تدریج از تراکم ابرهای علاقمند به تماشای آسمان شب کاسته می شود.آسمان بهار برخلاف فصل زمستان خالی ازستاره های پرنور است.اما ستاره سرخ ونارنجی  سِماک رامح در آسمان تاریک بالای سر چشمک می زند.ستاره سفید وجوان سِماک اعزل نیز در نیمه جنوبی آسمان واقع است.ستاره قلب العقرب از نیمه شب به تدریج از جنوب شرق آسمان ارتفاع می گیرد.

جاثی پنجمین صورت فلکی بزرگ آسمان

مرد بر زانو نشسته یا هرکول نام دیگر صورت فلکی جاثی است.این پیکربزرگ آسمانی که یافتنش در آسمان کمی سخت است درنیمه شمالی  آسمان واقع است.
هرکول یکی از صور فلکی آغازین است که احتمالاً نام ‌گذاری آن در ارتباط با قهرمانان و پهلوانانی مانند گیل گمش سومری می‌باشد.در نقشه های قدیمی آسمان ، هرکول  قهرمان زورمند یونان باستان ،مردی است که بر زانو نشسته و گرز خود را صیقل داده است. او ماموریت داشت یک اژدهای آبی چند سر را بکشد.این نبرد نخست نا امید کننده به نظر می رسید . به جای هر سری که هرکول از بدن اژدها قطع می کرد ، دو سر می روئید .اما درنهایت و بعد از کش وقوس های فراوان هرکول توانست در ماموریت افسانه ای خود پیروز شود.
ستاره آلفا یا سر جاثی،یکی از بزرگترین ستاره های شناخته شده است،امابه دلیل فاصله زیاد، ابعاد آن نامشخص مانده است.این ستاره که یک غول سرخ فام است در سر هرکول واقع است ودرفاصه 400 سال نوری از زمین است.این ستاره از قدر سوم برای چشمان غیر مسلح در آسمان تاریک قابل رویت است و در تلسکوپ‌های کوچک آماتوری به یک جفت ستاره زیبا قابل تفکیک می‌باشد.

هرکول یاجاثی

پدیده های رصدی خرداد ماه

3 خرداد – نزدیکی ماه وسیاره مشتری – جنوب غرب- 21:10

3خرداد
4 خرداد – نزدیکی ماه و ستاره قلب الاسد- جنوب غرب- 21:30

4خرداد
8 خرداد – مقارنه ماه وستاره سفید رنگ سماک اعزل – جنوب – 21:25

8 خرداد
10 خرداد- گذر ایستگاه فضایی بین المللی(ISS)  از آسمان تبریز ساعت 22:44 الی 22:53

گذر 10 خرداد

11 خرداد – گذر ایستگاه فضایی بین المللی(ISS)  از آسمان تبریز ساعت 21:50 الی 22

گذر11 خرداد

11 خرداد – مقارنه بسیار نزدیک ماه و سیاره زحل- جنوب شرق-  22:15

11 خردادگ

12 خرداد – نزدیکی ماه و ستاره سرخ رنگ قلب العقرب از صورت فلکی عقرب – جنوب شرق- 21:15
14 خرداد- نزدیکی ماه و سحابی تری فاید(4  درجه) و سحابی لاگون یا ام 8 (5درجه) بعد ازنیمه شب -جنوب شرق در صورت فلکی کمان

14 خرداد
22 خرداد – مقارنه ماه وسیاره اورانوس- نیمه شرقی آسمان- 3:45
24 خرداد – عبور ماه از کنار خوشه پروین- شرق آسمان-4:50

24 خرداد
30 خرداد – نزدیکی ماه و سیاره مشتری و سیاره زهره- افق غرب -21:20

30 خرداد
31 خرداد – مقارنه ماه و ستاره سفید قلب الاسد – افق غرب – 21:30

31 خرداد
وضعیت سیارات
سیاره سفید و درخشان زهره ازهنگام غروب آفتاب تا نیمه شب درنیمه غربی آسمان و در صورت فلکی جوزا یا دوپیکر قابل رویت است.
سیاره زرد و درخشان مشتری که در صورت فلکی سرطان واقع است، از غروب تا ساعتی بعد از نیمه شب در آسمان قابل رویت است.
ارباب حلقه ها، سیاره زحل را از اوایل شب تا صبح روز بعد در آسمان می توانید ببینید که همراه با صورت فلکی عقرب از افق جنوب شرق ارتفاع می گیرد.

Share