خورشید گرفتگی ۱۲ آبان ۱۳۹۲

یکی از مهمترین پدیده های نجومی سال 1392 کسوف 12 آبان بود.

این خورشبد گرفتگی هیبریدی (دوگانه) که هم به صورت حلقوی و هم به صورت گرفت کامل قابل مشاهده بود، در اقیانوس اطلس و بخش وسیعی از آفریقا به صورت حلقوی و بعد کلی دیده شد و در ایران تقریبا مقارن با غروب خورشید در بخشی از مناطق مرکزی و غرب ایران به صورت جزئی قابل رویت بود.

.

pic

در شهر تبریز گرفتگی از ساعت 16:51 شروع شده و در ساعت 17:24 در حالی که خورشید گرفتگی هنوز به حداکثر خود نرسیده بود با غروب خورشید پایان یافت.

گروهی از اعضای انجمن نجوم آیاز نیز در ارتفاعات اطراف تبریز، به مشاهده و ثبت این رویداد مهم پرداختند.

 

2

1

 3

5

(عبور هواپیما از مقابل خورشید)

6

8

 

 

Share