آسمان این هفته ( ۷ تا ۱۳ آذر)

از زیبایی‌های آسمان این هفته، هلال زیبای ماه و صورت‌فلکی جبار است که هر یک در یک روز از هفته و در یک سمت آسمان نمایان هستند. ماه تربیع نیز با دهانه‌های زیبایش در آسمان می‌درخشد.

دوشنبه 7 آذر

 • اگر آسمان صاف باشد بعد از تاریک شدن آسمان به سمت جنوب‌غربی نگاه کنید. هلال زیبای ماه در پس‌زمینه ستاره‌های صورت‌فلکی قوس دیده می‌شود.

سه‌شنبه 8 آذر

 • در سمت راست و کمی بالاتر از هلال ماه امشب، آلفا و بتای صورت‌فلکی جدی دیده می‌شوند. آلفای صورت‌فلکی جدی به رنگ زرد دیده می‌شود که در اصل یک ستاره دوتایی است که ممکن است بتوانید با چشمان خود آن را تشخیص دهید، در غیر این‌صورت می‌توانید از یک دوربین دوچشمی کوچک استفاده کنید.

چهارشنبه 9 آذر

 • با اینکه در دوسوم فصل پائیز هستیم، ولی هنوز هم مثلث تابستانی با ستاره‌های درخشانش در آسمان نمایان است. اگر بعد از تاریک شدن آسمان به سمت غرب – شمال‌غرب نگاه کنید، دنب ( آلفای صورت‌فلکی دجاجه ) نقطه درخشان آشکاری در آسمان است با اینکه کم‌نورترین عضو این مثلث است. نسرواقع درخشان ( آلفای صورت‌فلکی شلیاق) پایین‌تر از دنب و تقریبا در نیمه راه از افق تا سمت‌الراس قرار دارد و نسرطایر ( آلفای صورت‌فلکی عقاب) در سمت چپ نسر واقع است.

پنج‌شنبه 10 آذر

 • این هفته زهره در پس‌زمینه ستاره‌های صورت‌فلکی قوس دیده می‌شود. زهره امشب کمی بعد از غروب آفتاب در نزدیکی ستاره لاندای قوس با قدر 3 قرار دارد.

 • این شب‌ها درخشان‌ترین ستاره در شمال‌شرق آسمان، عیوق ( آلفای صورت‌فلکی ارابه‌ران) است. در سمت راست و کمی پایین‌تر از آن در شرق آلفای صورت‌فلکی ثور دیده می‌شود و در بالای آلفای ثور خوشه زیبای پروین نمایان است.

جمعه 11 آذر

 • امروز ماه در تربیع اول است و کمی بعد از 12 ظهر طلوع کرده و با تاریک شدن آسمان در غرب قسمت دایره‌ای صورت‌فلکی حوت، در صورت‌فلکی دلو قرار دارد.

شنبه 12 آذر

 • امشب زهره در 0/8 درجه‌ای جنوب‌ غرب خوشه کروی M22 قرار دارد. با یک دوربین‌دوچشمی بزرگ می‌توانید این خوشه را در آسمان تاریک بعد از غروب خورشید رصد کنید.

 • صورت‌فلکی جبار بالاتر آمده است. با آمدن زمستان، این صورت‌فلکی زیبا در مکان بهتری در شرق – جنوب شرق آسمان در ساعت 8 یا 9 شب قرار می‌گیرد. در میان این صورت‌فلکی، 3 ستاره آن که کمربند شکارچی را می‌سازند، تقریبا به صورت عمودی دیده می‌شوند.

یک‌شنبه 13 آذر

 • امشب ماه در داخل قسمت دایره‌ای صورت‌فلکی حوت قرار دارد و در سمت چپ آن اورانوس نیز با ابزار رصدی قابل مشاهده است. در سمت چپ و بالاتر از ماه، مشتری درخشان نیز دیده می‌شود.

موقعیت سیارات

 • عطارد بعد از غروب خورشید غیر قابل رصد است.
 • زهره ( با قدر 3/9-)

زهره بعد از غروب خورشید در جنوب‌غرب آسمان بالاتر آمده و به راحتی دیده می‌شود.

 • مریخ ( با قدر 0/8، در صورت‌فلکی اسد)

مریخ حدودا نیمه‌شب طلوع کرده و قبل از طلوع خورشید در جنوب آسمان دیده می‌شود. همراه آن، قلب‌الاسد ( آلفای صورت‌فلکی اسد) با قدر 1/3 کم‌نورتر از آن است و جمعه 11 آذر در فاصله 10 درجه‌ای از هم قرار دارند.

 • مشتری ( با قدر 2/8-، در مرز صورت‌فلکی حمل و حوت)

مشتری درخشان بعد از تاریک شدن آسمان در شرق دیده شده و تا نیمه‌شب در ارتفاع بالایی در جنوب آسمان است.

 • زحل ( با قدر 0/8)

زحل قبل از طلوع خورشید در ارتفاع کمی از افق شرقی قرار دارد. سماک‌اعزل ( آلفای صورت‌فلکی سنبله) در 4 درجه‌ای سمت راست و کمی پایین‌تر ازآن قرار دارد. در سمت چپ زحل و کمی بالاتر ستاره سماک‌رامح ( آلفای صورت‌فلکی عوا) در حال درخشیدن است.

 • اورانوس ( با قدر 5/8، نزدیک قسمت دایره‌ای صورت‌فلکی حوت)
 • نپتون ( با قدر 7/9، در مرز صورت‌فلکی دلو و جدی)

منابع

Astronomy Magazine

Sky & Telescope

نویسنده: هانیه امیری

تهیه و تنظیم عکس‌ها: مهدی آجیلی

AyazAstro.com

Share