آسمان هفته (۱۱ تا ۱۷ آذر)

این هفته سیارات زهره، مشتری، زحل و عطارد هر کدام به نحوی در آسمان خودنمایی میکنند. مشتری به حالت مقابله و عطارد به بیشترین کشیدگی خود می رسد. ماه به حالت تربیع آخر می رسد. شهاب های بارش جوزایی کم کم در آسمان نمایان می شوند. هر کدام در ادامه توضیح داده شده اند.

شنبه 11 آذر

این هفته سیاره زهره با قدر 3/9- آسمان صبحگاهی را درخشان میکند. همراه با زهره دو سیاره زحل و عطارد نیز خودنمایی میکند و این 3 سیاره در امتداد یک خط در افق شرقی قابل رویت هستند.

زهره

یک‌شنبه 12 آذر

امشب مشتری به حالت مقابله می رسد. هنگام غروب خورشید از افق شرقی طلوع کرده و نمی شب در جنوب آسمان در بیشترین ارتفاع خود قرار دارد. سیاره غول پیکیر با قدر 2/8- به غیر از زهره و ماه، درخشان ترین جرم آسمان امشب است. حضور مشتری در کنار الدبران (آلفای صورت فلکی ثور) و خوشه زیبای پروین، زیبایی افق شرقی را دوچندان کرده است.

مشتری

دوشنبه 13 آذر

با اینکه سیاره زحل یک ماه پیش در حالت کقابله بود، ولی همچنان در افق شرقی و در آسمان صبحگاهی می درخشد. سیاره حلقه دار با قدر 0/7 بالاتر از زهره و در سمت راست آن نمایان است.

زحل

سه‌شنبه 14 آذر

امروز عطارد در 21 درجه غربی خورشید قرار دارد و به بیشترین کشیدگی خود خواهد رسید. تقریبا دو ساعت قبل طلوع خورشید،طلوع کرده و 30 دقیقه قبل از طلوع خورشی، تقریبا در ارتفاع 12 درجه ای از افق جنوب شرقی قرار خواهد گرفت و با قدر 0/5- خواهد درخشید و به اندازه کافی درخشان هست تا با چشم غیر مسلح دیده شود. برای یافتن عطارد، زهره راهنمای خوبی است.

عطارد

چهارشنبه 15 آذر

با اینکه بارش شهابی جوزایی هفته بعد به اوج فعالیت خود خواهد رسید، همچنان می توانید شهاب های متعلق به این بارش را ببینیند. کانون این بارش در صورت فلکی جوزا قرار دارد.

بارش جوزایی

پنج‌شنبه 16 آذر

امشب ساعت 19 ماه به تربیع آخر می رسد و بعد از نیمه شب از افق شرقی طلوع کرده و قبل از طلوع خورشید در جنوب آسمان در بیشترین ارتفاع خود قرار دارد.

تربیع آخر ماه

جمعه 17 آذر

در موقعی از سال قرار داریم که کهکشان آندرومدا برای عرض های جغرافیایی میانی نیمکره شمالی، در اوایل شب تقریبا در سمت الراس (بالای سر) ما قرار دارد. عرض جغرافیایی تبریز تقریبا 38 درجه میباشد، در عرض جغرافیایی 41 درجه کهکشان آندرومدا دقیقا در سمت الراس قابل رصد است.

کهکشان آندرومدا

منابع

Astronomy Magazine

Sky & Telescope

نویسنده: هانیه امیری

AyazAstro.com

Share