تور رصدی سهند – ۲۷ شهریور ماه ۹۳

ظرفیت تکمیل شد

ﺑﺪﯾﻦ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺻﺪﯼ در پیست اسکی سهند، ﺭﻭﺯ پنج شنبه ﻣﻮﺭﺧﻪ 27شهریورﻣﺎﻩ ۱۳۹۳ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﺯﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺍﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺭ ﺭﺻﺪﯼ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.لازم به ذکر است که برنامه رصدی فوق صرفا برای اعضا تدارک دیده شده لذا انجمن ازپذیرش افراد غیر عضو معذور است.

.

.

ﺗﻮﺟﻪ : از پذیرش افرادی که از طریق سایت ثبت نام ننموده و یا با دبیر برگزاری رصد هماهنگی لازم را جهت شرکت در برنامه رصدی انجام نداده باشند در محل کمپ معذور خواهیم بود.
ضمنا جهت حفظ حقوق کلیه شرکت کنندگان و برگزاری هرچه بهتر و مفیدتر شب رصدی رعایت نکات ذیل ضروری است و ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﺮﻡ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﺍﯾﻂ مذکور ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
1.حفظ نظم و رعایت شئونات اسلامی
2.التزام به برنامه تعین شده رصد
3.حفظ انسجام گروهی و عدم ناهماهنگی با مسئولین برگزاری رصد
4.ﺣﻀﻮﺭ ﺑﺎ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﻤﭗ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﺯ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺗﺪﺍﺭﮎ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
5.ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺯﯾﺮ ۱۸ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻥ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒﯽ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ یا ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﺭﯾﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ:

 • ﺣﺮﮐﺖ ﺭﺍﺱ ﺳﺎﻋﺖ 18 ﺭﻭﺯ پنج شنبه ﻣﻮﺭﺧﻪ 27 شهریورﻣﺎﻩ ۱۳۹۳(توجه:بدلیل کمبود وقت و حرکت به موقع به سمت کمپ رصدی،حضور کلیه شرکت کنندگان محترم حداقل 30 دقیقه قبل از حرکت در محل الزامی می باشد.)
 • ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﺭﺻﺪﯼ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﻤﭗ ﺗﻮﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻏﺮﻭﺏ ﺁﻓﺘﺎﺏ
 • برگزاری کلاس آموزشی و عملی آشنایی با رقابت های رصدی
 • صرف شام و استراحت (توجه:لطفا غذای مناسب به همراه داشته و از آوردن وسایل اضافی خودداری فرمایید)
 • گروه بندی و برگزاری رقابت رصدی جستوجوی اجرام شاخص اعماق آسمان(کاتالوگ های M و NGC) و در پایان داوری و معرفی گروه برتر رقابت.

توجه:برگزاری برنامه کوه پیمایی منوط به تمایل کلیه شرکت کنندگان و اعلام آمادگی قبلی می باشد. (در صورت تمایل جهت برگزاری برنامه کوه پیمایی در هنگام ثبت نام در فرم ثبت نام در قسمت توضیحات اضافی آمادگی خود را اعلام نمایید.)

ﻧﺤﻮﻩ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ :
ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻓﺮﻡ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ، ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺭﺻﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻟﻄﻔﺎ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﻡ ﺭﺍ ﭘﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ، ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﯿﺪ .

ﺗﻮﺟﻪ :
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺭ ﺭﺻﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺍﻧﺠﻤﻦ ۲۰۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ میباشد و هنگام حرکت دریافت خواهد شد.
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﯾﺮ ۱۸ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮﺩﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﺮﻡ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ، ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ. لذا ثبت نام خود را موکول به روز پایانی ننمایید.
ﭼﻪ ﻭﺳﺎﯾﻠﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﻢ؟
ﻟﺒﺎﺱ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﮔﺮﻡ ‏( ﺩﻣﺎﯼ ﻫﻮﺍ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺷﺐ ﺯﯾﺮ ﺻﻔﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .‏)
ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ کامل(شام-صبحانه)
ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺭﺻﺪﯼ ، ﻧﻘﺸﻪ،ﭼﺮﺍﻍ ﻗﻮﻩ ﺑﺎ ﻧﻮﺭ ﻗﺮﻣﺰ ﻭ … ‏(ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ ‏)
ﭼﺎﺩﺭ ﻭ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮﺍﺏ ‏(ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ)

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ :
ﻣﺤﻞ ﺣﺮﮐﺖ: خیابان آزادی ، چهارراه ابوریحان ، ابتدای شهرک طالقانی ، بالاتر از اتحادیه تاکسیرانی ، فرهنگسرای دکـتر مبیـن (توجه:بدلیل همزمانی باشگاه با برنامه رصدی و رفاه حال اعضا و شرکت کنندگان محترم،مبدا حرکت فرهنگسرای مبین می باشد.لذا حضور کلیه شرکت کنندگان به جهت هماهنگی و حرکت به موقع در سالن برگزاری باشگاه الزامی است.)

ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺮﮐﺖ : پنج شنبه ﻣﻮﺭﺧﻪ 27شهریورﻣﺎﻩ ۱۳۹۳ ساعت 18
ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ : ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮﺱ
شماره تماس جهت ثبت نام و هماهنگی:09147338132(سید سجاد پاک نژاد|دبیر برگزاری و ثبت نام)

فرم ثبت‌نام:

  نام*

  نام خانوادگی*

  کد ملی*

  سال تولد*

  تلفن همراه (اطلاع رسانی و دریافت sms)*

  تلفن ولی یا همسر (برای مواقع ضروری)*

  ابزار رصدی دارید؟ (نام ببرید)*

  تا به حال تجربه شب رصدی داشته اید؟*

  توضیحات اضافی

  تصویر امنیتی:
  captcha


  Share