تور رصدی سهند-۶ شهریور ماه ۹۳

ظرفیت تکمیل شده است

ﺑﺪﯾﻦ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺻﺪﯼ در پیست اسکی سهند، ﺭﻭﺯ پنج شنبه ﻣﻮﺭﺧﻪ 6 شهریورﻣﺎﻩ ۱۳۹۳ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﺯﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺍﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺭ ﺭﺻﺪﯼ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. لازم به ذکر است که برنامه رصدی فوق صرفا برای اعضا تدارک دیده شده، لذا انجمن ازپذیرش افراد غیر عضو معذور است.
.

.

ﺗﻮﺟﻪ : ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﺮﻡ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .

ﺭﯾﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ:

  • ﺣﺮﮐﺖ ﺭﺍﺱ ﺳﺎﻋﺖ 17 ﺭﻭﺯ پنج شنبه ﻣﻮﺭﺧﻪ 6 شهریورﻣﺎﻩ ۱۳۹۳( توجه:ﺣﻀﻮﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ۲۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺣﺮﮐﺖ ﺍﻟﺰﺍﻣﯿﺴﺖ)
  • ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﺭﺻﺪﯼ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﻤﭗ ﺗﻮﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻏﺮﻭﺏ ﺁﻓﺘﺎﺏ
  • ﺁﻣﻮﺯﺵ جستجوی اجرام عمقی آسمان با استفاده از تجهیزات و تکنیک های رصدی(بعد از غروب)
  • صرف شام و استراحت (توجه:لطفا غذای مناسب به همراه داشته و از آوردن وسایل اضافی خودداری فرمایید)
  • انجام عملی پروژه رصدی برای علاقمندان و رصد آزاد (توجه:در این بخش جهت آشنایی علاقمندان با پروژه های رصدی نجوم آماتوری توضیحاتی ارائه شده و بصورت عملی و تجربی مراحل انجام پروژه آموزش داده خواهد شد. لازم به ذکر است سایر شرکت کنندگانی که قصد رصد آزاد را دارند می توانند با همراهی یکی از اعضای با تجربه انجمن جهت انسجام برنامه بصورت گروهی اقدام به رصد نموده و در صورت تمایل، ماراتن رصد اجرام شاخص آسمان را در برنامه رصدی خود داشته باشند.)

ﻧﺤﻮﻩ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ :
ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻓﺮﻡ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ، ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺭﺻﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. (توجه:ﻟﻄﻔﺎ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﻡ ﺭﺍ ﭘﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ، ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﯿﺪ.‏)
ﻭﺟﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺗﻮﺟﻪ : ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺯﯾﺮ ۱۸ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻥ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒﯽ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ /ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺭ ﺭﺻﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺍﻧﺠﻤﻦ ۲۰۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ میباشد.
ﭼﻪ ﻭﺳﺎﯾﻠﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﻢ؟
ﻟﺒﺎﺱ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﮔﺮﻡ ‏( ﺩﻣﺎﯼ ﻫﻮﺍ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺷﺐ ﺯﯾﺮ ﺻﻔﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .‏)
ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ کامل(شام-صبحانه)
ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺭﺻﺪﯼ ، ﻧﻘﺸﻪ ﻭ … ‏(ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ ‏)
ﭼﺎﺩﺭ ﻭ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮﺍﺏ ‏(ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ)
ﭼﺮﺍﻍ ﻗﻮﻩ ﺑﺎ ﻧﻮﺭ ﻗﺮﻣﺰ ‏(ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ)

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ :
ﻣﺤﻞ ﺣﺮﮐﺖ: ﺗﺒﺮﯾﺰ – ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ‏( ﺷﻬﻨﺎﺯ‏) – ﮐﻮﭼﻪ ﻭﺍﻟﻤﺎﻥ – ﺟﻨﺐ ﭘﮋﻭﻫﺶﺳﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﯼ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ
ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺮﮐﺖ : پنج شنبه ﻣﻮﺭﺧﻪ 6 شهریورﻣﺎﻩ ۱۳۹۳
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﯾﺮ ۱۸ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮﺩﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﺮﻡ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺍﺳﺖ.
ﺣﻀﻮﺭ ﺑﺎ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﻤﭗ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﺯ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺗﺪﺍﺭﮎ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺣﻔﻆ ﺷﺌﻮﻧﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻟﺰﺍﻣﯿﺴﺖ .
ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ، ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ : ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮﺱ
شماره تماس جهت ثبت نام و هماهنگی:09147338132 ( سید سجاد پاک نژاد| مسئول برگزاری و ثبت نام)

 

Share