انتخاب دبیر علمی آیاز

با تصمیم شورای مرکزی انجمن نجوم آیاز تبریز، دبیر علمی آیاز معرفی شد.

در جلسه 15 مهر 99 و با تصمیم اعضا شورای مرکزی، حامد پورجوادی به سمت دبیر علمی این انحمن انتخاب شد.
دبیر علمی آیاز بررسی محتوای علمی برنامه‌های انجمن را بر عهده خواهد داشت.

معرفی دبیر علمی
حامد پورجوادی
متولد 1364
کارشناسی فیزیک حالت جامد از دانشگاه پیام‌نور تبریز
کارشناسی ارشد فیزیک-نجوم و احترفیزیک از دانشگاه تبریز
ذانشجوی دکتری فیزیک – نجوم و اخترفیزیک دانشگاه تبریز
(حوزه تخصصی: فیزیک خورشید و نوسانات، سیستم‌ها پتانسیلی ستاره‌ای، شبیه‌ساری‌های عددی)
عضو شورای مرکزی آیاز از سال 93 تا 98

ASHKAN-NAJAR-48-600x462

روابط عمومی آیاز

Share