سحابی قلب

بعضی از سحابی‌ها به خاطر ستاره داغ موجود در آن‌ها می‌درخشند و انرژی کافی ساطع می‌کنند تا اتم های هیدروژن را برانگیخته کنند. اتم ها نمی‌توانند انرژی اضافی را به مدت زیادی نگه دارند و دوباره آن را به عنوان نور با رنگ قرمز ساطع می‌کنند. سحابی قلب یا IC1805 به خاطر خوشه ستاره‌ای که در آن شکل گرفته، می‌درخشد. تابش ترکیبی از خوشه‌های ستاره‌ای بعضی از سحابی‌ها را بزرگتر و یا درخشان تر نشان می‌دهد و یا موجب هردو می‌شود.

تعدادی از ستاره‌های موجود در خوشه مرکزی سحابی قلب، 50 برابر پر جرم تر از خورشید هستند. بادهای اختری این ستاره‌ها علاوه بر درخشان‌تر کردن سحابی، هیدروژن را به سمت فضا پرتاب می‌کنند، جایی که گازهای حلقوی، حلقه‌های دیگر را می‌پوشانند. این پدیده باعث شده تا این سحابی به شکل یک قلب درآید.

منبع

نویسنده: هانیه امیری

Share