نتیجه انتخابات شورای مرکزی آیاز

با شمارش آرا انتخابات شورای مرکزی آیاز، اسامی راه‌یافتگان به شورا و بازرس مجمع عمومی مشخص شد.

اسامی راه‌یافتگان به شورای مرکزی به ترتیب تعداد آرا

۱. محمدامین پشمینه‌آذر

۲. مینو خوشرنگ‌باف

۳. مریم پرتوی‌نژادی

۴. مهدی غفارزاده

۵. مصطفی وجدی

اعضا علی البدل

۱. علی اهل‌حکم آباد

۲. فاطمه علی‌اسکندرزاده

بازرس مجمع عمومی

سیدعمادالدین قاضی طباطبایی

تعداد شرکت کنندگان قابل قبول ۵۱ نفر تعداد آرای غیرقابل قبول (غیر عضو) ۶ رای

با سپاس از اعضا محترم آیاز که در رای‌گیری شرکت کردند.

Share