ساختار انجمن نجوم آیاز

ساختار انجمن نجوم آیاز

 • اعضا
 • شورای مرکزی
 • بازرس
 • رئیس
 • تیم اجرایی

اعضای انجمن
مجموعه علاقه مندان به نجوم که با پرکردن فرم و پرداخت حق عضویت سالانه عضو انجمن شده اند.

شورای مرکزی
با انتخاب اعضا به عضویت شورای مرکزی انتخاب میشوند

وظایف شورای مرکزی:

 • انتخاب رئیس انجمن
 • سیاست گزاری و تعیین رویکرد سالانه منطبق بر اهداف انجمن
 • تایید اعضای تیم اجرایی و مسئولیت های پیشنهادی رئیس انجمن
 • ارزیابی فصلی عملکرد تیم اجرایی
 • تدوین و به روز رسانی شیوه نامه فعالیت های انجمن

بازرس
توسط اعضا به عنوان بازرس برای نظارت بر شورای مرکزی اتتخاب می شود.

رئیس انجمن
با انتخاب شورای مرکزی مسئولیت برنامه ریزی و اجرای امور انجمن را بر عهده می گیرد.

وظایف رئیس انجمن:

 • مسئول و نماینده قانونی انجمن
 • تشکیل تیم اجرایی و تقسیم مسئولیت با تایید شورای مرکزی
 • هدایت و راهبری تیم اجرایی
 • تدوین برنامه اجرایی
 • ارائه گزارش فصلی به شورای مرکزی

تیم اجرایی
توسط رئیس انجمن و با تایید شورای مرکزی برای تدوین و اجرای برنامه های انجمن تشکیل می شود.

شرایط و ویژگی های شورای مرکزی و بازرس:
کلیه اعضای شورای مرکزی و بازرس عضو اصلی انجمن می باشند
شورای مرکزی دارای ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر علی البدل میباشند که به همراه بازرس برای مدت دو سال با رای اعضای انجمن انتخاب میشوند.

شرایط نامزدی در شورای مرکزی و بازرس:
-داشتن حداقل ۲ سال سابقه فعالیت اجرایی در انجمن ، یا ۵ سال سابقه عضویت عادی در انجمن
-داشتن حداقل سن ۲۱ سال

شرایط رای دهندگان برای شرکت در رای گیری انتخابات شورای ۱۴۰۲ :
اعضایی که عضویت آنان قبل از ۱ آذر ۱۴۰۲ ثبت شده باشد، میتوانند در رای گیری شرکت کنند.

Share